PRIVACY VERKLARING

New incasso, gevestigd aan Louis Couperusplein 2 2514 HP Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https:// newincasso.nl, Louis Couperusplein 2 2514 HP Den Haag 00310652008090. New incasso is een handelsnaam van LBT, KvK nummer: 27243595

De heer Galjaard is de Functionaris Gegevensbescherming van New incasso. Hij is te bereiken via info@newincasso.nl

New incasso B.V. gaat zorgvuldig om met uw privacy en verwerkt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Voor wie geldt deze privacyverklaring?

Deze Privacy statement is van toepassing op alle personen waarvan New incasso persoonsgegevens verwerkt.

Hieronder een overzicht van de belangrijkste categorieën:

 • bezoekers van onze website;
 • cliënten van New incasso;
 • potentiele cliënten van New incasso;
 • debiteuren van cliënten van New incasso;
 • personen die betrokken zijn bij een minnelijke incasso dan wel juridische procedure of transactie waarbij New incasso als incasso partij optreedt;
 • (medewerkers van) leveranciers;
 • derden die met New incasso communiceren;

Welke persoonsgegevens verwerkt New incasso?

New incasso verwerkt persoonsgegevens die door u zelf of door uw schuldeiser aan ons zijn verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website en persoonsgegevens die wij hebben ontleend aan andere bronnen.

Aan New incasso verstrekt:

 • Contactgegevens en andere persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling van een zaak dan wel voor afhandeling van administratieve processen.

Persoonsgegevens ontvangen uit overige bronnen:

 • Persoonsgegevens ontvangen uit openbare online bronnen zoals bedrijfswebsites en Social Media platforms, zoals LinkedIn,
 • Persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of Kadaster,
 • Overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die wij verkregen hebben bij het behandelen van zaken via onder meer klanten en derden.

Waarom verwerkt New incasso uw persoonsgegevens?

Uw gegevens kunnen wij gebruiken voor de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van minnelijke incasso’s en het voeren van (gerechtelijke procedures).
 • Het innen van declaraties.
 • Het nakomen van onze wettelijke verplichtingen zoals archiveringsverplichtingen en verplichtingen uit hoofde van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT).
 • Het onderhouden van contact en communiceren met u.
 • Werving en selectie;
 • Voor de beveiliging, het gebruik en de verbetering van onze website.
 • Verbetering van de kwaliteit van eigen dienstverlening

De beveiliging van uw gegevens

New incasso neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens New incasso toegang hebben tot uw gegevens of dossiers zijn gehouden tot geheimhouding. New incasso hanteert algemeen in de branche geaccepteerde standaarden van technologische en operationele beveiliging om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of vernietiging. Indien u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, of als er aanwijzingen van misbruik zijn, vragen wij u contact met ons op te nemen via de contactgegevens onder aan deze pagina.

Inschakelen/ delen gegevens met derden

In bepaalde gevallen kan het voor New incasso noodzakelijk zijn derden toegang te geven tot persoonsgegevens, bij voorbeeld in het kader van een gerechtelijke procedure. Er worden geen persoonsgegevens met derden gedeeld voor commerciële doeleinden.

Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken kunnen zelf verantwoordelijk zijn voor de naleving van de privacywetgeving. New incasso is in dat geval niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door deze derden. Voor zover een derde uw persoonsgegevens verwerkt in de hoedanigheid van verwerker van New incasso en dus op verzoek en conform instructie van New incasso handelt, sluit New incasso met een dergelijke derde een verwerkersovereenkomst af die aan de geldende privacy wetgeving voldoet.

Gegevens buiten de Europese Unie

Om onze diensten te kunnen verlenen kan het noodzakelijk zijn dat New incasso uw persoonsgegevens doorgeeft aan een ontvanger in een land buiten de Europese Unie. In dat geval ziet New incasso er op toe dat dergelijke doorgifte van gegevens in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Grondslag verwerking

Bij de verwerking van persoonsgegevens door New incasso baseert New incasso zich op de volgende wettelijke grondslagen:

 • uw toestemming (deze kunt u ook weer intrekken door contact met ons op te nemen);
 • ter uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (bijvoorbeeld bij de verlening van onze juridische diensten) of waarbij uw schuldeiser partij is (welke een vordering op u heeft);
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 • ter behartiging van een gerechtvaardigd belang van (klanten van) New incasso

Wat zijn uw rechten?

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij New incasso aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de het gerechtvaardigd belang van onze klanten.

U kunt uw verzoek(en) richten aan ons richten via de contactgegevens boven aan deze pagina.

Verstrekken van persoonsgegevens

U bent, met uitzondering van bij de wet voorgeschreven situaties, nooit verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Indien u uw gegevens niet wil verstrekken kan dit tot gevolg hebben dat wij u niet of in verminderde mate van dienst kunnen zijn.

Beveiliging

Alle persoonsgegevens binnen New incasso worden met de grootste zorg bewaard en beschermd.

Bewaartermijn persoonsgegevens

New incasso bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor zij verzameld zijn.

Cookies

Via onze website worden functionele (noodzakelijke) en analytische cookies geplaatst. Deze cookies zijn nodig om het navigeren over de website mogelijk te maken. Zij zijn echter slechts geldend voor de duur van uw browser sessie. De analytische cookies leggen vast hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie wordt het gebruik van de website geanalyseerd en kunnen statistieken worden gegenereerd. Dit helpt New incasso in begrip van waar website bezoekers naar op zoek zijn en zij kan met die wetenschap en ervaring de website verbeteren. Hiervoor wordt de dienst Google Analytics gebruikt.

Gebruik van Google Analytics

New incasso maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in o.a. bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves op onze website. Dit betekent dat Google optreedt als verwerker bij de verwerking van persoonsgegevens door New incasso. New incasso heeft daarom een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.

Informatie die met Google Analytics wordt verzameld, is zo veel mogelijk geanonimiseerd. New incasso krijgt bijvoorbeeld geen inzage in welke individuele bezoekers welke bezoeken aan onze website afleggen. Google zal nooit uw volledige IP-adres verwerken en het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd. Ook het delen van de gegevens is uitgezet en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

De verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU - US Privacy Shield verdrag van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Google kan uw informatie slechts aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Lees voor meer informatie Google's Privacy Policy.

Gebruik van email

Wanneer u met New incasso mailt, is het van belang te beseffen dat het gebruik van e-mail maar tot op zekere hoogte te beveiligen valt en dan alleen wanneer de juiste encryptie methoden worden gebruikt. New incasso gebruikt niet standaard encryptiemethoden.

Privacy Statement aan veranderingen onderhevig

New incasso behoudt zich het recht voor om deze "privacy statement" aan te passen of te wijzigen bijvoorbeeld wanneer zich wijzigingen in de verwerkingen voordoen of indien regelgeving wijzigt. New incasso adviseert u daarom regelmatig dit gedeelte van de website te controleren.